14 maj 2024

Vad är CSDDD?

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) markerar ett paradigmskifte inom hållbarhetsstyrning i Europeiska unionen (EU). Införandet av denna lagstiftning kräver att företag förstår och hanterar de komplexa detaljerna för att navigera i det föränderliga landskapet av företagsansvar.

Förstå CSDDD


Känt som CS3D, syftar detta direktiv till att integrera hållbara och ansvarsfulla affärspraktiker genom att kräva noggrann kontroll av miljö- och mänskliga rättighetspåverkan. Företagen måste identifiera, förebygga och mildra negativa effekter i sina verksamheter och värdekedjor. Direktivet betonar öppenhet, ansvar och överensstämmelse med globala hållbarhetsmål, såsom Parisavtalet.


Omfattning och tillämplighet


EU-baserade företag med fler än 1000 anställda och en global omsättning som överstiger 450 miljoner euro omfattas av CSDDD. Företag inom högrisksektorer som textil och jordbruk måste också följa dessa regler om de når vissa tröskelvärden. Icke-EU-företag med betydande närvaro på EU-marknaden inkluderas också, vilket garanterar ansvarsskyldighet över olika sektorer och regioner.


Genomförande och efterlevnad


CSDDD implementeras genom strikta mekanismer, inklusive tillsyn från nationella myndigheter. Företag måste uppfylla efterlevnadskrav vid olika tider baserat på deras storlek och typ:

 • Företag med 5 000 anställda och €1 500 miljoners omsättning kommer att påverkas 2027.

 • Företag med 3 000 anställda och €900 miljoners omsättning kommer att påverkas 2028.

 • Företag med 1 000 anställda och €450 miljoners omsättning kommer att påverkas 2029.


Dessa tidsramar ger företag en möjlighet att integrera noggranna due diligence-processer och säkerställa överensstämmelse med de nya standarderna.

Steg för att genomföra direktivet
 1. Integrering:

  • Företag måste införliva due diligence-processer i sina policys och riskhanteringssystem, vilket säkerställer att processerna genomsyrar alla nivåer av verksamheten.

 2. Identifiering och bedömning: 

  • Utföra grundliga undersökningar av faktiska eller potentiella negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö över verksamheter och värdekedjor.

 3. Förebyggande och mildring:

  • Utveckla strategier för att förebygga, stoppa eller minimera negativa effekter.

 4. Övervakning och rapportering:

  • Utveckla strategier för att förebygga, stoppa eller minimera negativa effekter.

 5. Kommunikation:

  • Offentliggöra information om due diligence 

  • Denna riktlinje kräver att företag publicerar en årlig redogörelse på deras webbplats, täcka specifika ämnen, på språk som vanligen används inom affärsverksamhet.


Vidare konsekvenser


CSDDD kommer sannolikt att orsaka genomgripande förändringar i företagens arbetssätt, särskilt inom områden som leverantörskedjehantering och strategiskt beslutsfattande. Genom att införa krav på grundlig due diligence genom hela värdekedjan kan företagen höja sin transparens, minimera risker och stärka sin hållbarhet. Dessutom kommer företagens efterlevnad av direktivet att möta konsumenternas och investerarnas ökade förväntningar på etisk och hållbar verksamhet, vilket kan leda till betydande förändringar i marknadens dynamik och ge konkurrensmässiga fördelar.


Slutsats


CSDDD är inställd på att driva genomgripande förändringar inom företagspraxis, särskilt när det gäller leverantörskedjehantering och strategiskt beslutsfattande. Genom att kräva due diligence i hela värdekedjan förbättrar företagen transparensen, mildrar risker och främjar hållbarhet. Detta stärker även företagens position på marknaden och bidrar till en mer hållbar framtid.Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev